สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ขึ้นบน

ประกาศทั่วไปของเทศบาล

       ด้วย เทศบาลเมืองเดช ใบสมัครสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ระดับปฏิบัติการ เทศบาลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอบลราชธานี 

      สามารถดาวน์โหลด และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือที่ http://www.detudomcity.go.th

     เทศบาลเมืองเดช ประกาศเรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561

    ด้วย เทศบาลเมืองเดชอุดม จะรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายในเดือนพฤษศจิกายน 2560 นี้ เทศบาลเมืองเดชอุดม ขอแจ้งให้ผู้ที่อายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 (ผู้ที่เกิดก่อน วันที่ 1 ตุลาคม 2501) หรือผู้ที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นั้น เทศบาลเมืองเดชอุดม จึงประกาศคุณสมบัติ ผู้ที่มีสิทธิรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามรายละเอียดที่แนบท้ายมานี้.

    ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล งานพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองเดชอุดม หรือดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.detudomcity.go.th

     เทศบาลเมืองเดชอุดม กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ ศาลจังหวัดเดชอุดม เวลา 10.00 น. ณ วัดเวตวันวิทยาราม อ.เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

       เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี  ขอประชาสัมพันธ์ เนื้องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ได้แจ้งงดจ่ายไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น. จึงเรียนประกาศให้ทราบโดยทั้งกัน....

     เทศบาลเมืองเดชอุดม ประชาสัมพันธ์ข้อมูล กำหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

     ด้วยเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) โดยวิธีการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและมาตรฐานกำหนดตำแหน่่ง ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารท้องถิ่นระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

     ด้วย เทศบาลเมืองเดชอุดม ได้อนุมัติให้โอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543) หมวด 4 ข้อ 32 รายละเอียดปรากฏในเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ เพื่อทราบโดยทั่วกัน

     เทศบาลเมืองเดชอุดม ได้กำหนด นโยบายคุณธรรมความโปร่งใสเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการ บุคลากร ของเทศบาลเมืองเดชอุดม ให้ยึดถือและปฏิบัติ โดยมุ่งมั่นจะนำหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรที่มีการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต จึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

     ด้วย เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งที่ว่างของเทศบาลเมืองเดชอุดม จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 
 
Powered by Phoca Download