สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง ชะลอการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ฉบับลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557

Share

เทศบาลเมืองเดชอุดม ได้รับแจ้งจากจังหวัดอุบลราชธานีตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ อบ 0023.2/17072 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557 แจ้งวัาคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ท.จ.) ในการประชุมครังที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 มีมติเห็นชอบให้ชะลอการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม

เรื่อง  การชะลอการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล

********************************************

 

                     ตามที่เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ฉบับลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557 จำนวน 7 ตำแหน่ง จำนวน 9 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 3 - 24 พฤศจิกายน 2557 ในวันและเวลาราช นัน

     เทศบาลเมืองเดชอุดม ได้รับแจ้งจากจังหวัดอุบลราชธานีตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ อบ 0023.2/17072 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557 แจ้งวัาคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ท.จ.) ในการประชุมครังที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 มีมติเห็นชอบให้ชะลอการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ชองเทศบาลเมืองเดชอุดมออกไปก่อนจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง ซื่งเทศบาลแจ้งให้ทราบอีครั้ง

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ลงชื่อ นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม