สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ

Share

หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีเป็นผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน -เป็นผู้ที่เกิดระหว่าง วันที่ 1 ต.ค. 2490 - 30 ก.ย. 2496 หลักฐานที่ใช้ในการขอขึ้นทะเบียน -สำเนาบัติประชาชน 1 ฉบับ -สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ -สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน (สาขาเดชอุดม) พร้อมสำเนา

 หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการ คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียน -เป็นผู้พิการที่มีบัติประจำตัวผู้พิการ หลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียน -สำเนาบัติประชาชนผู้พิการ 1 ฉบับ -สำเนาทะเบียนบ้านผู้พิการ 1 ฉบับ -สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน (สาขาเดชอุดม) ในนามผู้มีสิทธิหรือผู้ดูแลผู้พิการ "ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ มาสมัคด้วยตนเอง หรือกรณีที่ไม่สามารถมาขึ้นเองได้ ให้นำใบมอบอำนาจสำเนาบัติประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับผิดชอบ อย่างละ 1 ฉบับ ภายในวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อขอขึ้นทะเบียนได้ที่ งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โทร 045-361302