สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Share

คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังของเทศบาลเมืองเดชอุดม  ซึ่งมีนายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม เป็นประธาน ได้จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ

 ได้แก่ การวิเคราะห์ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองเดชอุดม ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล  นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาของเทศบาลเมืองเดชอุดม โดยกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพื่อรองรับภารกิจตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ