สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557

Share

 

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม

เรื่อง  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557

********************************************

 

     ด้วยเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543) ซึงได้เห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี อนุมัติให้เทศบาลประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวแล้ว

        เทศบาลเมืองเดชอุดม จึงประกาศให้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557 เพื่อบังคับใช้ต่อไป

     จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

    ประกาศ ณ วันที่  13  กันยายน 2557 

 

>>>ดาวน์โหลดประกาศ<<<