สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

เรียกประชุมสภาเทศบาล และขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัย 3 ครังที่ 1/2557

Share