สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2557

Share

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม

สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2557 

ครังที่ 2/2557

วันที่  22 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องปะชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม 

 

>>>ดาวน์โหลดรายงานประชุมสภา<<<