สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Share

    แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลเมืองเดชอุดม ประกอบด้วยรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ ซึ่งในแผนพัฒนาสามปีนี้ เทศบาลฯ สามารถทบทวน ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมในแต่ละปีได้

 

     เทศบาลเมืองเดชอุดม จะได้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. พ.ศ. 2559-2561) เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานประจาปี เพื่อจัดทาคาของบประมาณในการดาเนินงานแต่ละปีต่อไป อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการ ประสานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของส่วนราชการต่าง ๆ ภายในเทศบาลเมืองเดชอุดม ต่อไป จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<