สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.2558-2562) เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Share

     เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความตระหนักต่อความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเนื่องจากเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารที่จะใช้สื่อสารได้ดีกับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนราชการ การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ภายในตำบล แหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดมและบุคคลทั่วไป

 

 

>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<