สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ใบคำขอรับแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

Share

     ใบคำขอรับแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

 

 

>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<