สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมัยสามัญ สามัญที่สอง ประจำปี 2558

Share

     ตามมติสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองเดช สมัยแรกซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้กำหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 มีกำหนด 30 วัน

 

 

>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<