สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี 2558 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป

Share

     ตามมติสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม ครั้งแรก ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2558 ได้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2558 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป

 

 

>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<