สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ประกาศสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558 จำนวน 11 เรื่อง

Share

     ประกาศสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558 จำนวน 11 เรื่อง ดังนี้

1. เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมัยสามัญ สามัญแรก ประจำปี 2558

2. ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2558

3. กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี 2558 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป

 

4. เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมัยสามัญ สามัญที่สอง ประจำปี 2558

5. ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2558

6. กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี 2558 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป

7. เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมัยสามัญ สามัญที่สาม ประจำปี 2558

8. ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2558

9. ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2/2558

10. เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมัยสามัญ สามัญที่สี่ ประจำปี 2558

11. ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2558

>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<