สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Share

     ด้วยเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติให้ใช้เป็นแผนพัฒนาสี่ปีแล้ว เทศบาลเมืองเดชอุดม จึงขอประกาศใช้ แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<