สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ประกาศนโยบายคุณธรรมความโปร่งใสเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต เทศบาลเมืองเดชอุดม

Share

     เทศบาลเมืองเดชอุดม ได้กำหนด นโยบายคุณธรรมความโปร่งใสเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการ บุคลากร ของเทศบาลเมืองเดชอุดม ให้ยึดถือและปฏิบัติ โดยมุ่งมั่นจะนำหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรที่มีการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต จึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<