สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

Share

     ด้วยเทศบาลเมืองเดชอุดม ได้จัดทำ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติใช้เป็นแผนพัฒนาสามปีแล้ว เพื่อทราบโดยทั่วกัน

  

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<