สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองเดชอุดม

Share

     คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองเดชอุดม ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ และเพื่อเป็นมาตรฐานในการให้บริการประชาชน

  

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<