สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

โอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Share

     ด้วย เทศบาลเมืองเดชอุดม ได้อนุมัติให้โอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543) หมวด 4 ข้อ 32 รายละเอียดปรากฏในเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ เพื่อทราบโดยทั่วกัน

  

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<