สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560

Share

     อาศัยอำนาจตามความในข้อ 18 และข้อ 19 หมวดที่ 4 ว่าด้วยการสรรหาแลเเลือกสรรแห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับลงวันที่ 2 ก.ค. 2547 ดังนั้น เทศบาลเมืองเดชอุดม จึงประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อทราบโดยทั่วกัน

  

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<