สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560

Share

     อาศัยอำนาจตามความในข้อ 20 ว่าด้วยการสรรหาแลเเลือกสรรแห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับลงวันที่ 2 ก.ค. 2547 ดังนั้น เทศบาลเมืองเดชอุดม ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร รวมคะแนน จึงประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร  เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 จึงประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกัน

  

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<