สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ประกาศรับโอน (ย้าย) รองปลัดเทศบาล (นักบริหารท้องถิ่นระดับกลาง)

Share

     ด้วยเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) โดยวิธีการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและมาตรฐานกำหนดตำแหน่่ง ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารท้องถิ่นระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

  

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<