สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเดชอุดม ประจำปีงบประมาณ 2562

Share

      ด้วย เทศบาลเมืองเดชอุดม จะรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายในเดือนพฤษศจิกายน 2560 นี้ เทศบาลเมืองเดชอุดม ขอแจ้งให้ผู้ที่อายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 (ผู้ที่เกิดก่อน วันที่ 1 ตุลาคม 2501) หรือผู้ที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นั้น เทศบาลเมืองเดชอุดม จึงประกาศคุณสมบัติ ผู้ที่มีสิทธิรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามรายละเอียดที่แนบท้ายมานี้.

    ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล งานพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองเดชอุดม หรือดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.detudomcity.go.th

  

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<