สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา

      วันที่ 24 กันยายน 2558 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา โดยผู้รับทุนได้รับการคัดเลือกมาจาก 6 โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือของหน่วยงาน องค์กรและเครือข่ายชุมชน

      วันที่ 28 กันยายน 2558 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือหน่วยงาน องค์กรและเครือข่ายชุมชน โดย สำนักงานคุมความประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม ณ ห้องประชุมศรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกพุ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันยุงลายที่กำลังแพร่ระบาดในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม

วันที่ 25 สิงหาคม 2558 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกพุ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันยุงลายที่กำลังแพร่ระบาดในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม เพื่อให้ลูกหลานของเราอยู่อย่างปลอดภัย ไร้โรคไข้เลือดออก

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมอนุบาลเข้มแข็ง สร้างพลังต้านโรค ปีงบประมาณ 2558

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 นำโดย นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม ปฏิหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเดชอุดม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมศรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุม

อ่านเพิ่มเติม...

การฝึกทบทวนการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือดับเพลิง จะได้ใช้ได้ถูกต้องตามสถานการณ์จริง

วันที่ 20 สิงหาคม 2558 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเดชอุดม จัดการฝึกทบทวนการใช้อุปกรณืและเครื่องมือดับเพลิง จะได้ใช้ได้ถูกต้องตามสถานการณ์จริง ณ เทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2558 ครั้งที่1/2558

วันที่ 14 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดยนายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2558 ครั้งที่1/2558 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

วันที่ 12 สืงหาคม 2558 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ ศาลาประชาคม อำเภอเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

อำนวยความสะดวกและบริการน้ำดื่มให้แก่คณะครูและนักเรียนจาก รร.บ้านหนองแสง กิจกรรม ปั่นเพื่อแม่ Bike for MOM

วันที่ 11 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองเดชอุดม อำนวยความสะดวกและบริการน้ำดื่มให้แก่คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองแสง ในการจัดทำกิจกรรม ปั่นเพื่อแม่ Bike for MOM

อ่านเพิ่มเติม...

งานพิธีเปิดโครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2558

วันที่ 7 สิงหาคม 2558 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และชุมชน เข้าร่วมงานพิธีเปิดโครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมศรีสุระ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

งาน "วันรพี" เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย

วันที่ 7 สิงหาคม 2558 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงาน "วันรพี" เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ออกพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ประจำเดือน สิงหาคม
  2. ออกพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ประจำเดือน สิงหาคม
  3. สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ด้วยการจัดขบวนแห่เทียนโบราณประจำปี 2558
  4. งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558
  5. เทศบาลเมืองเดชอุดม มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย (เหตุวาตภัย ปี 2558)
  6. ประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม ครั้งแรก และเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อเข้ารับตำแหน่ง
  7. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะกีฬา-อาชีพเด็กและเยาวชน (จักสานพลาสติก
  8. โครงการอบรมธุรกิจออนไลน์ง่ายนิดเดียว โดยคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  9. โครงการอบรมคณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2558
  10. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ