สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนเกษม (ช่วงจากซอยส่งศรี 5 - ไปตามถนนเกษม )

Share

       ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนเกษม (ช่วงจากซอยส่งศรี 5 - ไปตามถนนเกษม ) ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 167,000.- บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 92,000.- บาท

  

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<