สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

สอบราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งชนิดทิ้งหินพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ราคากลาง 819,000.บาท

Share

     ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งชนิดทิ้งหินพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านหนองแสงกลาง หมู่ 7

     เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความประสงค์สอบราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งชนิดทิ้งหินพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านหนองแสงกลาง หมู่ 7 กว้าง 14.75 เมตร ยาว 39 เมตร พร้อมถนน คสล. กว้าง 6 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 175.50 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ ช.05/2557 ราคากลาง 818,000.-บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผู้ประสงค์ยื่นแบบเสนอราคา

     กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ในวันเวลาราชการ ณ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และวันที่ 7 เมษายน 2558 ตังแต่เวลา 9.00 น.- 10.00 น.ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอำเภอเดชอุดม ห้องประชุมชั้น 2 (สำนักงานท้องถิ่นอำเภอเดชอุดม) จังหวัดอุบลราชธานี เปิดซองสอบราคาวันที่ 7 เษายน 2558 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอำเภอเดชอุดม ห้องประชุมชั้น 2 (สำนักงานท้องถิ่นอำเภอเดชอุดม) จังหวัดอุบลราชธานี โดยถือเอาเวลา ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอำเภอเดชอุดม เป็นเกฑ์

     ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาโครงการละ 500.- บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 3 เมษายน 255 เวลา 08.30-16.30 น. หรือโทรสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4536-1302 ต่อ 404 ในวันเวลาราชการ


>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<