สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม

Share

     ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม (ศิริลักษณ์วิทยา อนุสรณ์)

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม (ศิริลักษณ์วิทยา อนุสรณ์)

     โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม (ศิริลักษณ์วิทยา อนุสรณ์) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่าง หรือผลไม้ หรือขนมไทยอย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละมื้อตามหลักโภชนาการ จำนวน 1 มื้อ/วัน สำหรับเด็กนักเรียน 70 คน จำนวน 103 วันทำการ ภาคเรียนที่ 1/2558 เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 – 7 ตุลาคม 2558 ราคากลางในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 144,200.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

     ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ราคาชุดล่ะ 200.-บาท ได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม (ศิริลักษณ์วิทยา อนุสรณ์) อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 17-30 เมษายน 2558 เวลา 08.30 – 15.30 น. สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 045-362324 ในเวลาราชการ

     กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 17-30 เมษายน 2558 เวลา 08.30 – 15.30 น. ในวันเวลาราชการ ณ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม (ศิริลักษณ์วิทยา อนุสรณ์) อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

     กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 1พฤษภาคม 2558 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานท้องถิ่นอำเภอ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยถือเอานาฬิกาที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานท้องถิ่นอำเภอเป็นเกณฑ์


>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<