สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558

Share

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558

เทศบาลเมืองเดชอุดม

วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2558

     ด้วยคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้ปรับปรุงประการคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งได้กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ เป็นเอกสารที่หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าดูได้

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<