สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2558

Share

     ด้วยคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ เป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ. 2540 นั้น เทศบาลเมืองเดชอุดมจึงขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2558

 

 

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<