สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ประกาศ วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (สถ.ศพด.2)

Share

     ตามที่ เทศบาลเมืองเดชอุดม ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก (สถ.ศพด.2) เทศบาลเมืองเดชอุดม จำนวน 1 หลัง ราคากลาง 2,410,000 บาท และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคาโครงการฯ ไปแล้วนั้น  คณะกรรมการดำเนินการฯ จึงขอประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขในการประกวดราคาจ้าง รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

 

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<