สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่มไทร (ช่วงจากถนนร่วมศรัทธา - ซอยร่มไทร) จำนวน 1 โครงการ

Share

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่มไทร (ช่วงจากถนนร่วมศรัทธา - ซอยร่มไทร) จำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 463,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 432,000 บาท

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<