สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบัวศรี 1 (ช่วงจากถนนสถลมาร์ค- ซอยหนองหญ้าม้า)

Share

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบัวศรี 1 (ช่วงจากถนนสถลมาร์ค- ซอยหนองหญ้าม้า) วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 453,600 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 453,600 บาท

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<