สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ราคากลางโครงการปรับปรุงภายในสนามกีฬาหนองแสงใต้พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู

Share

     ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงภายในสนามกีฬาหนองแสงใต้พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 300,000 บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 300,000  บาท

  

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<