สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ถนนพลบุตร (ช่วงจากระบบระบายน้ำเดิม-ถนนบุญจันทร์)

Share

       ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ถนนพลบุตร (ช่วงจากระบบระบายน้ำเดิม-ถนนบุญจันทร์) ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 286,000.- บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 286,000.- บาท

  

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<