สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ขอเชิญผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ มาแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561

Share
   

       ขอเชิญผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ มาแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 

จึงขอให้ท่านมาแสดงตนยืนยัน เพื่อขอรับสิทธิ ณ เทศบาลเมืองเดชอุดม สำนักปลัดเทศบาล งานพัฒนาชุมชน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2560 โดยนำเอกสารมาแสดงตน ดังนี้

1.กรณีมาด้วยตนเอง
      1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
      1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
      1.3 สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ (กรณีรับเบี้ยผู้พิการ)
     1.4 สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย,ธนาคารออมสิน หรือ ธนาคาร ธอส.

2.กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแสดงตนแทน
     2.1 หนังสือมอบอำนาจ
     2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
     2.3 สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
     2.4 สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ (กรณีรับเบี้ยผู้พิการ)
     2.5 สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย,ธนาคารออมสิน หรือ ธนาคาร ธอส.