สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ร่วมการประชุมให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ( พ.ศ. 2561 - 2564)

Share
   

      เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลเมืองเดชอุดม ประชุมให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ( พ.ศ. 2561 - 2564) เพื่อนำไปใช้พัฒนาต่อไป