สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน พ.ศ.2560 เทศบาลเมืองเดชอุดม

Share
   

      วันที่ 9 กันยายน 2560 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมสังเกตุการณ์ โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองเดชอุดม เพื่อเป็นเสียงให้กับเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดมต่อไป