สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

เทศบาลเมืองเดชอุดมจะเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปี 2561

Share

     เทศบาลเมืองเดชอุดม ประชาสัมพันธ์  เทศบาลเมืองเดชอุดมจะเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ และผู้ย้ายเข้ามาอยู่ในเขต เริ่มขึ้นทะเบียนตั้งแต่ 1 ม.ค. – 30 พ.ย. 61 เวลา 08.30 – 16.30 น.ในวันเวลาราชการ ณ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม ชั้น 2 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 045-361-302 ต่อ 301 โทรสาร 045-361-169