สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ร่วมกับประชาคมเมือง (ประชาคมท้องถิ่น)ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 )

Share

      วันที่ 23 มกราคม 2561 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และชุมชน ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ร่วมกับประชาคมเมือง (ประชาคมท้องถิ่น)ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ณ ห้องประชุมศรีสุระ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม