Print this page

นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ประชุมมอบนโยบายการบริหารงานของเทศบาลบาลเมืองเดชอุดม ประจำปีงบประมาณ 2562

     เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2561 นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมประชุมนโยบายประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมศรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุดม