ข่าวกิจกรรม

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และ ชุมชน ร่วมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณมณฑลพิธีหอประชุมอำเภอเดชุดม

วันที่ 25 เมษายน 2562 นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และชุมชน ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอเดชอุดม และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคคราชกุมารี ณ หอประชุมอำเภอเดชอุดม

วันที่ 24 เมษายน เนื่องในวันเทศบาล นายสุุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล หน่วยงานองค์กรต่างๆ และชุมชน ร่วมกันทำพิธีบวงสรวงศาลปู่ขาว พระพุทธรูปประจำเทศบาล และศาลพระพรหม และในเวลา 11.00 น. เทศบาลเมืองเดชอุดม จัดงานพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ ห้องประชุมศรีสุระ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ องคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในการออกตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเดชอุดมได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ให้ร่วมจัดกิจกรรม (กิน กอด เล่น เล่า) เพื่อรับการตรวจเยี่ยม ในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมประชุมแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ณ ห้องประชุมศรีสุระ

วันที่ 8 มกราคม 2562 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี, สำนักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี, นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม, นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม, กิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม ร่วมเยี่ยมชมบ้านผู้สูงอายุ นางเรียน ทัศนารักษ์ บ้านเลขที่ 342 หมู่ 8 บ้านป่าก่อ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 ที่ได้รับคัดเลือกในโครงการการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์

1 มกราคม 2562 นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และชุมชน ร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นศิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ 2562 และได้รับเกียรติจากนายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในงานพิธี ณ บริเวณศาลหลักเมือง อำเภอเดชอุดม

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ร่วมโครงการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองแสง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ