ศาลจังหวัดเดชอุดม

     เล่าถึงประวัติความเป็นมาของ "ศาลจังหวัดเดชอุดม" เดิมประชาชนในเขตอำนาจศาลเดชอุดม ซึ่งมีเหตุจะต้องดำเนินคดี หรือจะใช้สิทธิทางศาลจะต้องดำเนินการที่ศาลจังหวัดอุบลราชธานี และศาลแขวงอุบลราชธานี

     ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอเดชอุดม ในปี พ.ศ.๒๕๓๘ ครั้นวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ กระทรวงยุติธรรมจึงเปิดศาลจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม โดยตั้งที่ทำการชั่วคราว ณ อาคารชั้นเดียว ข้างที่ว่าการอำเภอเดชอุดม อาคารศาลชั่วคราวแห่งนี้มีห้องพิจารณาคดี ๒ บัลลังก์ และมีเขตอำนาจศาล ในท้องที่ ๕ อำเภอ ๒ กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเดชอุดม อำเภอ น้ำยืน อำเภอบุณฑริก อำเภอนาจะหลวย อำเภอทุ่งศรีอุดม กิ่งอำเภอน้ำขุ่น และกิ่งอำเภอนาเยีย มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา ทั้งปวง ที่กำหนดอัตราโทษจำคุกตามกฎหมาย ไม่เกิน ๑๐ ปี แต่ไม่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแขวง เป็นเหตุทำให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งอยู่ห่างไกลและมีคดีความ บางประเภทที่อยู่ในเขตอำนาจศาลแขวง ต้องเดินทางไปขึ้นศาลแขวงที่ตัวจังหวัดอุบลราชธานี ทำให้ผู้มีอรรถคดีไม่ได้รับบริการด้านการอำนวยความยุติธรรมจากหน่วยงานของรัฐอย่างเต็มที่ และต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็น จำนวนมาก ต่อมาในปี ๒๕๔๕ ภายหลังจากที่ศาลยุติธรรมได้ แยกจากกระทรวงยุติธรรมแล้ว คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ก็ดำเนินการให้เปิดทำการศาลจังหวัดเดชอุดมขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว กับเพื่อเป็นการกระจายความยุติธรรมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมทั้งเป็นการรองรับปริมาณคดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

     วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ จึงมีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดเดชอุดม มีเขตอำนาจศาลในท้องที่ ๕ อำเภอ ๒ กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเดชอุดม อำเภอ น้ำยืน อำเภอบุณฑริก อำเภอนาจะหลวย อำเภอทุ่งศรีอุดม กิ่งอำเภอน้ำขุ่น และกิ่งอำเภอนาเยีย โดยเปิดทำการศาลจังหวัดเดชอุดม เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ เพื่อพิจารณาคดีอาญาและคดีแพ่ง โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบบริหารราชการศาล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดเดชอุดมกำกับดูแลการบริหารราชการงานด้านธุรการ แต่เนื่องจากศาลจังหวัดเดชอุดมยังไม่มีอาคาร ที่ทำการถาวร แต่เนื่องจากศาลจังหวัดเดชอุดมยังไม่มีอาคารที่ทำการถาวร ด้วยความร่วมมือ ของประชาชนในพื้นที่และองค์กรภาครัฐ เอกชนทุกหมู่เหล่า สำนักงานศาลยุติธรรมได้รับบริจาคที่ดินเนื้อที่รวม 20 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา ตั้งอยู่ริมถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองเดช อำเภอเมืองเดช จังหวัดอุบลราชธานี จึงจัดสรรงบประมาณเบื้องต้นจำนวน 61,870,000 บาท ในปีงบประมาณ 2550 ทำการจัดจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเดชอุดมเป็นอาคาร 2 ชั้น ขนาด 8 บัลลังก์ พร้อมบ้านพักผู้พิพากษา 1 หลัง ซึ่งได้ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ต่อมาได้รับงบประมาณเพิ่มเติมก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจำนวน 1 หลัง และบ้านพักผู้พิพากษาอีก 6 หลัง รวมทั้งอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 12 หน่วย ขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จและข้าราชการเข้าพักอาศัย

     อาคารศาลจังหวัดเดชอุดมหลังใหม่ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ 19 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ก่อสร้างแล้วเสร็จและตรวจรับมอบงานจ้างเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 เป็นอาคารสองชั้น มีห้องพิจารณาคดีทั้งสิ้น 8 บัลลังก์ ห้องสืบพยานเด็ก 1 ห้อง ห้องไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์ 2 ห้อง ห้องพักพยาน 1 ห้อง ห้องพักอัยการ 1 ห้อง ห้องพักทนาย 1 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง ห้องผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 1 ห้อง ห้องผู้พิพากษารองหัวหน้าศาล 1 ห้อง ห้องผู้พิพากษา 6 ห้อง ห้องผู้พิพากษาเวรชี้ 1 ห้อง ห้องพักผู้ประนีประนอม 1 ห้อง ห้องพยาบาล 1 ห้อง ห้องธุรการ (ใหญ่) 1 ห้อง ห้องเก็บสำนวน 1 ห้อง ห้องพัสดุ 1 ห้อง ห้องรอประกัน 1 ห้อง ห้องพนักงาน คุมประพฤติ 1 ห้อง ห้องพักพนักงานสอบสวน 1 ห้อง ห้องควบคุมผู้ต้องหาหรือจำเลย ชาย-หญิง ห้องน้ำชาย-หญิง และคนพิการรวม 11 ห้อง โดยย้ายมาเปิดทำการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ในสมัยนายชาญวิทย์ ทรงสว่าง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม

ที่ตั้งศาลจังหวัดเดชอุดม

     เลขที่ 999 หมู่ 19 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจาก ตัวอำเภอเดชอุดมไปทางทิศเหนือ ประมาณ 1 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี มีระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร และห่างจากสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 350 กิโลเมตร

เขตอำนาจศาล

     ศาลจังหวัดเดชอุดมมีเขตอำนาจครอบคลุมพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 7 อำเภอ ได้แก่อำเภอเดชอุดม อำเภอบุณฑริก อำเภอน้ำยืน อำเภอนาจะหลวย อำเภอทุ่งศรีอุดม อำเภอน้ำขุ่น และอำเภอนาเยีย โดยนำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัดเดชอุดม สำหรับคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลแขวง ซึ่งเกิดขึ้นในเขตท้องที่ทั้ง 7 อำเภอดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

ที่มา : เว็บไซต์ ศาลจังหวัดเดชอุดม

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ