Print this page
วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2562 14:37

ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจร คสล.ซอยส่งศรี6(ซอยหลังธนาคารกรุงเทพ หมู่ 7) (ช่วงจากถนนส่งศรี - ถนนจันทวี)

ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจร คสล.ซอยส่งศรี6(ซอยหลังธนาคารกรุงเทพ หมู่ 7) (ช่วงจากถนนส่งศรี - ถนนจันทวี)