Print this page
วันศุกร์, 28 มิถุนายน 2562 10:34

โครงการ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ