Print this page
วันอังคาร, 02 กรกฎาคม 2562 09:22

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพลอาสา1 (ช่วงจากถนนคสล.เดิม - ไปตามซอยพลอาสา1) (ตารางแสดงเงินงบประมาณฯ)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพลอาสา1 (ช่วงจากถนนคสล.เดิม - ไปตามซอยพลอาสา1) (ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง)