Print this page
วันอังคาร, 24 ธันวาคม 2562 10:09

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดจ้างทำปฏิทินเทศบาลเมืองเดชอุดม ประจำปี 2563

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดจ้างทำปฏิทินเทศบาลเมืองเดชอุดม ประจำปี 2563 จำนวน 1 รายการ