Print this page
วันพฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2562 10:08

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 9 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 9 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีดังต่อไปนี้ 1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-1526 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-57-0011 2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นไม้ (โครงการปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง) 3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มร่างเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2563 จำนวน 15 เล่ม 4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-6190 หมายเลขครุภัณฑ์ 006-35-0001 6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-0180 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-47-0007 7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 8.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังขยะแบบตู้คอนเทนเนอร์ ความจุ 8 ลบ.ม.)