วันจันทร์, 16 กันยายน 2562 10:19

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 15 โครงการ และ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอสิกส์ จำนวน 2 โครงการ

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 15 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีดังต่อไปนี้ 1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องจับเวลาดิจิตอล หมายเลขครุภัณฑ์ 500-52-0001 2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ 3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาตลาดสดเทศบาล 1 ตามแบบเลขที่ ช. 07/2562 4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย หมายเลขครุภัณฑ์ 441-58-0072 , 441-58-0074 5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 8.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 1 รายการ 9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเข็นขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 023-62-0049 10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อการประชาสัมพันธ์ ตามโครงการเดชอุดมไร้พุง ประจำปีงบประมาณ 2562 11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ 12.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คงษ 476 หมายเลขครุภัณฑ์ 024-52-0006 (จำนวน 11 รายการ) 13.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 14.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 15.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอสิกส์ จำนวน 2 โครงการ มีดังต่อไปนี้ 1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คศล.ซอยสถลมาร์ค 4 (ซอยบางนา) (ช่วงจากระบบระบายน้ำเดิม สุดเขตทางหลวงท้องถิ่น) 2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คศล.ซอยสันติสุข (ช่วงจากรั้วโรงพยาบาล - ระบบระบายน้ำเดิม)

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ