Print this page

ผังโครงสร้างหน่วยงาน

      

       เทศบาลเมืองเดชอุดม ได้จัดทำเอกสาร ผังโครงสร้างหน่วยงานภายในของ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน