โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปี 2565

วันพุธ, 13 เมษายน 2565 11:25
เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ในระหว่างวันที่ 18-24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมศรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุดม วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างในหน่วยงาน 2.เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาการทุจริต 3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 3. เพื่อลดโอกาส สิ่งจูงใจ ในการใช้อำนาจหน้าที่ของตนไปในทางที่ไม่ชอบ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง ทั่วไป และพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวนประมาณ 200 คน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ