Print this page

ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประชาศิริ (ช่วงจากถนนสถลมาร์ค - ไปตามถนนประชาศิริ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65127158698)

วันพฤหัสบดี, 19 มกราคม 2566 17:05

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประชาศิริ (ช่วงจากถนนสถลมาร์ค - ไปตามถนนประชาศิริ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65127158698)